Nainen ja opaskoira kävelyllä Tampereen Koskipuistossa

Tam­pe­reen seu­dun Nä­kö­vam­mai­set ry

Ter­ve­tu­loa tu­tus­tu­maan Tam­pe­reen seu­dun Näkövam­mai­set ry:n yli 100-vuo­ti­seen toi­min­taan

Yh­dis­tys toi­mii näkövam­mai­sen ih­mi­sen hyväksi si­ten, että hän voi­si elää ta­sa­ver­tai­ses­ti yh­teis­kun­nas­sa omaeh­tois­ta, it­senäistä ja sisältöri­kas­ta elämää.