Kan­na­not­to koh­tuul­lis­ten kul­je­tus­pal­ve­lui­den pa­laut­ta­mi­ses­ta Tam­pe­reel­le

Tampereen seudun Näkövammaiset ry, Näkövammaisten Liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntija, Suomen Kuurosokeat ry oikeuksienvalvonnan asiantuntija ja Tampereen seurakuntien vammaistyö on tänään lähtettänyt yhteisen kannanoton Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja useille virkahenkilöille. 

Kannanoton aineistona on käytetty lokakuun lopussa tehtyä kysely, jossa edellämainitut toimijat pyysivät asiakkaitaan vastaamaan kuljetuspalvelujen ongelmia koskevaan kyselyyn. Työryhmä on kiitollinen saaduista vastauksista, sillä kyselyn tulokset antoivat työryhmälle uusia eväitä vaikuttaa kuljetuspalvelujen toimintaan. 

Työryhmä odottaa, että kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kannanoton kokouksessaan keskiviikkona 19.12.2018.

Kannanotto kohtuullisten kuljetuspalveluiden palauttamisesta Tampereelle

Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut. 1.7.2018 alkaen kuljetuspalveluiden kohtuullisuus ei ole toteutunut Tampereella. Näkövammaistyön toimijat Pirkanmaalla, Näkövammaisten Liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntija, Tampereen seudun Näkövammaiset ry, Suomen Kuurosokeat ry ja Tampereen Seurakuntien vammaistyö ovat huolestuneina kuulleet toimijoitaan, joiden liikkumismahdollisuudet ja liikkumisen turvallisuus ovat heikentyneet.

Selvittääksemme ilmiön vaikutuksia, teimme asiakkaillemme kyselyn, jossa kartoitimme seuranta-aikana ilmenneitä ongelmia kuljetuspalvelun järjestämisessä. Saimme 27 vastausta seuranta-ajalla 15.-29.10.2018. Vastaajista 40% ilmoitti, että suurin ongelma oli, ettei kyytiä saanut suoraan taksitolpalta. Avoimissa vastauksissa asiakkaat kertoivat nöyryyttävistä tilanteista, joissa he olivat siirtyneet taksitolpalla autolta toiselle löytämättä sote-kyytiä ajavaa taksia, joka ottaisi heidät kyytiin.

Kyselyn tulosten mukaan myös kyydin tilaaminen puhelimitse oli ongelmallista. Jonotusajat olivat vastaajien mukaan liian pitkiä, keskimäärin 20 minuuttia. Osa vastaajista oli joutunut soittamaan tilatun kyydin perään uudelleen, koska auto ei tullut. Huolestuttavinta oli, että puolet kyselyyn vastanneista kertoi, että kuljetuspalvelujen saamiseen liittyvän epävarmuuden vuoksi he ovat vähentäneet osallistumistaan ja liikkumistaan.

Kyselyn vastauksista voi päätellä, että nykyinen kuljetuksen järjestämisen tapa kuormittaa näkö- ja kuulonäkövammaisia kohtuuttomasti, koska heidän tulee ennakoida ja varautua ylimitoitetusti kuljetuspalvelumatkan saamiseen. Ja vaikka asiakas ennakoisi ja tilaisi kyydin ohjeiden mukaisesti yli tunnin ennen tarvetta, tämä ei turvaa kyydin saantia ajallaan. Koska paluukyydin saaminen tolpalta on epätodennäköistä, pitää hänen myös varmistaa, että puhelimessa on menojenkin jälkeen riittävästi virtaa mahdollisen pitkän tilauspuhelun tekemiseen.

Palvelun epävarmuus aiheuttaa monesti myös asiakkaiden turvattomuutta ja vähentää vapautta määritellä arjen tahtia. Todellinen mahdollisuus saada kyyti suoraan tolpalta mahdollistaa joustavuutta, jota jokainen ihminen tarvitsee mielekkään arjen takaamiseksi. Epävarmuus kyydin saamisesta ja turvattomuus, jota aiheuttaa auton odottaminen vieraassa paikassa määrittelemättömän ajan, saavat ihmiset jäämään mieluummin kotiin. Toimivat ja joustavat kuljetuspalvelut ehkäisevät raskaampien ja kalliimpien palveluiden tarvetta.

Työryhmän teettämän kyselyn tulos on hyvin selkeä: kuljetuspalveluiden tämänhetkinen järjestämisen tapa lisää syrjäytymisen riskiä ja vahvistaa näkö- ja kuulonäkövammaisten osattomuutta Tampereella. Liikkuminen on perus- ja ihmisoikeus ja Liikennepalvelulaki ja kuljetuspalveluiden järjestämisen tapa nykymuodossaan loukkaavat näitä perusoikeuksia.

YK:n yleissopimuksen 20 artiklan mukaan vammaisten henkilöiden henkilökohtaista liikkumista tulisi helpottaa sillä tavalla ja silloin kun he haluavat. Nykytilanne on erittäin huolestuttava ja vaadimme kuljetuspalvelujen järjestäjää ja tuottajaa ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin asiantilan korjaamiseksi.

Tampereella 17.12.2018

Puromäki Marjatta, Suomen Kuurosokeat ry oikeuksienvalvonnan asiantuntija Marjatta Puromäki, 0400 807 996, marjatta.puromaki@kuurosokeat.fi

Rättäri Olli-Pekka, Näkövammaisten Liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntija, p. 050 526 3895, op.rattari@nkl.fi

Vähänen Kari, Tampereen seudun Näkövammaiset ry puheenjohtaja, p. 044 704 4690, kari.vahanen@pp1.inet.fi

Ågren Minna, Tampereen Seurakunnat erityisdiakonian viranhaltija, p. 040 804 8106, minna.agren@evl.fi