Siirry pääsisältöön

Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tälle sivulle on koottu tietoa Tampereen seudun Näkövammaisten keräämistä henkilötiedoista ja rekisteröityjen oikeuksista.
henkilö seisoo mukulakivikadulla, kuvassa jalat, valkoinen keppi ja auringon paiste

Tällä sivulla

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen seudun Näkövammaiset ry (TSNV)

Kuninkaankatu 8 A, 33210 Tampere

Puhelin: 050 520 5075

Y-tunnus: 0155638-5

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Toiminnanjohtaja Olli-Pekka Rättäri

olli-pekka.rattari@tsnv.fi ja 050 522 6981

3. Rekisterin nimi

TSNV:n henkilörekisterit

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on

  • yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluettelot ja sopimukset
  • paikallisyhdistystemme jäsenluetteloa koskevien lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

  • jäsenpalvelu
  • jäsen- ja asiakasviestintä
  • yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen
  • toiminnan analysointi, kehittäminen ja suunnittelu sekä tilastointi.

5. Mitä tietoja käsittelemme

TSNV:ssa käsiteltävät henkilötiedot vaihtelevat toiminnoittain. Toimintaa ohjaavat tietosuojaselosteemme ovat:

  • Jäsentiedot

Näkövammaisten liiton jäsenyhdistyksenä TSNV:lla on käyttöoikeus heidän ylläpitämäänsä Asiakas- ja jäsenrekisteriin. Käyttöoikeus on rajattu koskemaan TSNV:n jäsen-/asiakastietoja.

Tämän lisäksi TSNV:lla on käytössä vapaaehtois- ja vertaistoiminnan henkilörekisteri, josta on erillinen rekisteriseloste.

6. Mistä saamme tietoja

Tiedot saamme pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi saamme tiedot lakiperusteisesti viranomaiselta, huoltajalta tai muulta luotettavalta taholta.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja

Luovutamme paikallisyhdistyksen jäsenrekisteristä vastaavalle henkilölle tiedot jäsenistä, jotka ilmoittavat jäsenhakemuksessaan haluavansa liittyä ko. paikallisyhdistykseen. Emme luovuta henkilötietoja muille tahoille.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme

Säilytämme henkilötietoja ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjanpitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset. Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjaamme arkistointi- ja tietosuojaohjeistuksella.

Laitteet, joilla henkilötietoja käsitellään, on suojattu henkilökohtaisella salasanalla, pääsykoodilla tai biometrisellä tunnisteella. Tietokoneet on varustettu palomuuri- ja virustorjuntaohjelmistoilla sekä kiintolevyn salausohjelmalla. Käytössä olevat tietojärjestelmät päivitetään säännöllisesti.

Henkilötietoja sisältävän Jäsen- ja asiakasrekisterin (Näkövammaisten liitto) käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt työntekijämme, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä kyseisiä henkilötietoja.

Henkilötietoja sisältävä Procountor -taloushallinnon järjestelmä toimii pilvipalveluna ja sitä käytetään suojatulla verkkoyhteydellä. Järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt työntekijämme, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä kyseisiä henkilötietoja. Palvelu on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä käyttöoikeudet rajattu vain niihin osiin palvelua, joihin pääsyä työtehtävät edellyttävät.

TsN ry:n sisäiseen käyttöön tarkoitettu, työntekijöiden yhteisessä käytössä olevan verkkopalvelimen käyttö on suojattu henkilökohtaisin tunnuksin ja kunkin käyttäjän käyttöoikeudet rajattu vain niihin kansioihin, joihin pääsyä hänen työtehtävät edellyttävät.

Varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt työntekijämme. Manuaaliaineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisterinpitäjänä arvioimme säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja sekä oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Miten selvitämme henkilötietojen tietoturvaloukkaukset

Rekisterinpitäjänä ilmoitamme henkilötietoihin kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta tietosuojavaltuutetulle, paitsi jos henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. 

Jos rekisteröidylle aiheutuu korkea riski, myös hänelle ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta.

Kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjänä ilmoitamme tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä. 

10. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä

Tarkastusoikeus

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä.

Korjausoikeus

Rekisteröitynä sinulla on oikeus vaatia itseäsi koskevan virheellisen tiedon korjaamista.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröitynä sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi rekisteristä ilman aiheetonta viivästystä.

Valitusoikeus

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietojen käsittelyn rajoittamispyyntö ja vastustaminen

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröitynä sinulla on oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

11. Keneen voit olla yhteydessä

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt sinun tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, päiväämme muutosajankohdan kohtaan kolmetoista (13). Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

13. Tietosuojaselosteen muutokset

Muokattu viimeksi 10.11.2020.